herbeBOI - Gmina Bielice

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości

Podatki - opłaty, zwrot podatku

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości  

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. Windykacji Należności Budżetowych, Środków Trwałych

Pokój nr 10; telefon 91 56-44-235 wew. 20 e-mail: podatki@bielice.com.pl

Opłaty

Opłata skarbowa  za wydanie zaświadczenia  wynosi  21,00 zł  od każdego egzemplarza- płatna z chwilą złożenia wniosku.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bielice: Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy O/Bielice 23 9387 1013  5500 0286 2000 0010

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Podstawa prawna

Art. 306a oraz art. 306e § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja   podatkowa - (t.j. Dz.U. z 2017 r.  poz. 201 z późn.zm.) oraz art. 6 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy  z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827, z 2017 r. poz. 624, 1273 z późn.zm.).

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Bielice,  w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.