herbeBOI - Gmina Bielice

Zwrot opłaty skarbowej

Podatki - opłaty, zwrot podatku

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1. Wniosek w sprawie zwrotu opłaty skarbowej 

2. Załączniki:

dokumenty potwierdzające słuszność żądania

  • dowód zapłaty opłaty skarbowej będącej przedmiotem wniosku

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. Windykacji Należności Budżetowych, Środków Trwałych

Pokój nr 10; telefon 91 56-44-235 wew. 20 e-mail: podatki@bielice.com.pl

Opłaty

Nie pobiera się opłaty skarbowej za złożenie wniosku.

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

     

     

Podstawa prawna

Podstawa prawna:  art. 9 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz.U. z 2016 r.  poz. 1827, z 2017 poz. 624, 1273 z późn.zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie od wydanej decyzji  wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za  pośrednictwem Wójta Gminy Bielice,  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.