herbeBOI - Gmina Bielice

Odroczenie płatności, rozłożenie na raty podatku - osoby fizyczne

Podatki - opłaty, zwrot podatku

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

- wniosek o odroczenie terminu płatności należności podatkowej 

- wniosek o rozłożenie na raty płatności należności podatkowej 

- wniosek o umorzenie zaległości podatkowej

- zaświadczenie o dochodach osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

- odcinki emerytur, rent (lub kopie)

-zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego, kopia dowodu pobieranego zasiłku

- potwierdzenia ewentualnych kosztów leczenia

- potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę

- udokumentowane wydatki poniesione na utrzymanie mieszkania (kopie rachunków na prąd, wodę, i inne)

-kopia ewentualnych umów kredytowych

Komórka organizacyjna

Wydział podatków, pok. nr 10 (II piętro)

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Do 60 dni

Podstawa prawna

Art. 48 § 1 i 2a, art. 67a ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późń. m.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.