herbeBOI - Gmina Bielice

Odroczenie płatności, rozłożenie na raty podatku - osoby prawne

Podatki - opłaty, zwrot podatku

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

- wniosek o odroczenie terminu płatności należności podatkowej 

- wniosek o rozłożenie na raty płatności należności podatkowej 

- oświadczenie przedsiębiorcy 

- sprawozdanie finansowe 

- bilans

- specyfikacja zobowiązań i należności

- kopia planu finansowego

- kopie deklaracji podatkowych opatrzone datownikiem Urzędu Skarbowego

- kopie ewentualnych decyzji o spłacie zobowiązań publicznoprawnych (US, ZUS)

- kopie ewentualnych programów naprawczych

- kopie ewentualnych umów spłat zaciągniętych kredytów bankowych

- inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego

 

Komórka organizacyjna

Wydział podatków, pok. nr 10 (II piętro)

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Do 60 dni

Podstawa prawna

Art. 48 § 1 i 2a, art. 67a ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późń. m.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie