herbeBOI - Gmina Bielice

Zwolnienie z podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów

Podatki - opłaty, zwrot podatku

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

- wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów rolnych 

- akt notarialny – do wglądu

 

Komórka organizacyjna

Wydział podatków, pok. nr 10 (II piętro)

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Do 60 dni

Podstawa prawna

Art. 12 ust. 1 pkt 4 § 1 i 2a, art. 67a ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późń. m.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.