herbeBOI - Gmina Bielice

Zezwolenie na lokalizację zjazdu/ przebudowę zjazdu w pasie drogowym

Drogi

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu w pasie drogowym  lub 
  2. Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie
    o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w przypadku, gdy jest więcej właścicieli (współwłaścicieli nieruchomości) to zobowiązani są wszyscy do złożenia wniosku (ewentualnie można wytypować jednego z właścicieli, któremu udziela się pełnomocnictwa do reprezentowania jako strona).
  3. Kopię mapy zasadniczej (sytuacyjno-wysokościowej) dla danego terenu w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją zjazdu.
  4. Kopię decyzji o warunkach zabudowy terenu.
  5. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopię potwierdzoną notarialnie.
  6. Dowód wniesienia opłaty skarbowej: 17,00 zł – pełnomocnictwo, 82,00 zł – zezwolenie na lokalizację zjazdu (nie dotyczy zabudowy mieszkalnej)

Komórka organizacyjna

Inspektor ds. inwestycji i remontów, gospodarki przestrzennej, drogownictwa. Pok. Nr 11, Tel. 91 5644 235 w.21, inwestycje@bielice.com.pl

Opłaty

W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, opłata skarbowa za pełnomocnictwo- 17,00 zł
Opłata za zezwolenie na lokalizację zjazdu – 82,00 zł – nie dotyczy budownictwa mieszkalnego

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Art.39, ust.3  ustawy z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440); art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. t.j. z 2017r., poz.1257)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Bielice ). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Podanie we wniosku numeru telefonu może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy. W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni.