herbeBOI - Gmina Bielice

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Planowanie przestrzenne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1.     Wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego 

2.   załączniki:

a.   dwa egzemplarze kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopie mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające określenie granic terenu objętego wnioskiem, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać.

b.   pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową w przypadku osoby działającej w imieniu inwestora.

Komórka organizacyjna

Inspektor ds. inwestycji i remontów, gospodarki przestrzennej, drogownictwa. Pok. Nr 11, Tel. 91 5644 235 w.21, inwestycje@bielice.com.pl

Opłaty

1. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego przez   inwestora prywatnego należy dostarczyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł. (słownie: sto siedem złotych ), za wydanie decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego .

2. W przypadku udzielonego pełnomocnictwa należy dostarczyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.  ( słownie: siedemnaście złotych).

Termin i sposób załatwienia

( bez procedury uzgadniania z innymi organami, odwoławczej i terminów przewidzianych na zawiadomienie stron) - 1 miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych ( np. przedsięwzięcia mogące pogorszyć stan środowiska, niektóre inwestycje liniowe) może nastąpić wydłużenie czasu postępowania administracyjnego;

Podstawa prawna

Art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53, ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. t.j. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. t.j. z 2017r., poz.1257)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Bielice ). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni.