herbeBOI - Gmina Bielice

Wypis i wyrys z planu lub studium

Planowanie przestrzenne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1.     Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu  lub  

2.    pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową w przypadku osoby działającej w imieniu inwestora.

Komórka organizacyjna

Inspektor ds. inwestycji i remontów, gospodarki przestrzennej, drogownictwa. Pok. Nr 11, Tel. 91 5644 235 w.21, inwestycje@bielice.com.pl

Opłaty

W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, opłata skarbowa za pełnomocnictwo- 17,00 zł

Opłata skarbowa:

 1) od wypisu - do 5 stron - 30 zł - powyżej 5 stron - 50 zł

 2) od wyrysu - za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą

    stronie formatu A4 - 20 zł - nie więcej niż - 200 zł

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni

Podstawa prawna

Art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz.1073); Art. 217 § 2, pkt 2 i art 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. t.j. z 2017r., poz.1257

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni.