herbeBOI - Gmina Bielice

Zaświadczenie o przeznaczeniu w planie lub studium

Planowanie przestrzenne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1.     Wniosek o wydanie zaświadczenia   lub  

2.    pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową w przypadku osoby działającej w imieniu inwestora.

Komórka organizacyjna

Inspektor ds. inwestycji i remontów, gospodarki przestrzennej, drogownictwa. Pok. Nr 11, Tel. 91 5644 235 w.21, inwestycje@bielice.com.pl

Opłaty

W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, opłata skarbowa za pełnomocnictwo- 17,00 zł

Opłata skarbowa wydanie zaświadczenia – 17,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni

Podstawa prawna

Art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz.1073); Art. 217 § 2, pkt 2 i art 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. t.j. z 2017r., poz.1257)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni.