herbeBOI - Gmina Bielice

Udostępnienie danych z RDO

Dowody osobiste

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych   
  2. Do wglądu:
  • dokument stwierdzający tożsamość,
  • pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania m. in. Skarbu Państwa, wezwanie sądu do uzupełnienia braków, wezwanie Komornika.

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. Obywatelskich, Wojskowych, Obronnych, OCiZK
Pokój nr 12 tel. (91) 5644-235 wew.22
e-mail: meldunki@bielice.com.pl

 

Opłaty

Opłata za udostępnienie danych osobowych - 31,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni

Podstawa prawna

Art. 65 ust.3 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
(tj. Dz..U.z 2017r.  poz.1464 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek o udostępnienie danych osoby trzeciej można złożyć zarówno w formie pisemnej, jak również w formie elektronicznej.

W razie skorzystania z drugiej możliwości należy pamiętać o uwierzytelnieniu pisma na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570), tj. za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu.