herbeBOI - Gmina Bielice

Wydawanie zaświadczeń

Ewidencja ludności

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • wniosek od osoby posiadającej interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów (okazanie do wglądu oryginału dokumentu świadczącego o interesie prawnym i dołączenie jego kserokopii do podania) oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej
  • wniosek o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu stałym lub czasowym  
  • wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu stałym lub czasowym  
  • dowód osobisty

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. Obywatelskich, Wojskowych, Obronnych, OCiZK
Pokój nr 12 tel. (91) 5644-235 wew.22
e-mail: meldunki@bielice.com.pl

 

Opłaty

·         od wydanego zaświadczenia – 17,00 zł.

·         zwolnienie z opłaty zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy wynosi do 7 dni od daty wpływu wniosku.

Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, (Dz.U. z 2017 r. poz. 657), Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827)

Tryb odwoławczy

Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Zachodniopomorskiego, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Bielice