herbeBOI - Gmina Bielice

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemca

Ewidencja ludności

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

·         Wypełniony i podpisany formularz ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO/PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM 

·         do wglądu – dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilno-prawna,, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

·         kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość  i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu,

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. Obywatelskich, Wojskowych, Obronnych, OCiZK
Pokój nr 12 tel. (91) 5644-235 wew.22
e-mail: meldunki@bielice.com.pl

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

  • Niezwłocznie - w chwili przyjęcia przez organ gminy zgłoszenia meldunkowego. Organ gminy wydaje takiej osobie z urzędu ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU NA POBYT STAŁY, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.
  • Organ gminy rozstrzyga o zameldowaniu w drodze decyzji: w przypadku, gdy dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości (w szczególności w przypadku braku podpisu osoby dysponującej tytułem prawnym do lokalu potwierdzającego fakt przebywania osoby w lokalu) w przypadku wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem.

Podstawa prawna

Ustawa o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 657)

Tryb odwoławczy

Od decyzji organu gminy przysługuje odwołanie do miejscowo właściwego wojewody.