herbeBOI - Gmina Bielice

Nadanie numeru PESEL

Ewidencja ludności

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • wniosek o nadanie numeru PESEL zawierający wskazanie podstawy prawnej zobowiązującej wnioskodawcę do posiadania nr PESEL 
  • dowód osobisty lub paszport obywatela polskiego, a w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego – dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo
  • dokument potwierdzający dane wskazane w pkt. 3-5 wniosku (polski akt urodzenia, polski akt stanu cywilnego wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku)

W przypadku składania wniosku o nadanie numeru PESEL przez pełnomocnika dodatkowo:

  • pisemne pełnomocnictwo do złożenia wniosku oraz dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. Obywatelskich, Wojskowych, Obronnych, OCiZK
Pokój nr 12 tel. (91) 5644-235 wew.22
e-mail: meldunki@bielice.com.pl

Opłaty

  • Bez opłat;
  • 17 zł - w przypadku, gdy osoba wnioskująca o nadanie numeru PESEL działa przez pełnomocnika (opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa)

Termin i sposób załatwienia

  • Od ręki
  • Wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru PESEL

Podstawa prawna

Art. 7 ust. 2 oraz art. 18 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności  (Dz.U. z 2017r., poz.657 j.t.)

Tryb odwoławczy

Brak

Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek musi zawierać podstawę prawną upoważniającą do nadania numeru PESEL, co oznacza, że w innych przepisach (ustawach czy rozporządzeniach) musi być wykazana wymagalność numeru PESEL do określonych czynności. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.