herbeBOI - Gmina Bielice

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów dla właściciela nieruchomości

Ochrona środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawcą jest właściciel nieruchomości  lub 
  2. Tytuł prawny władania nieruchomością
  • w przypadku składania wniosku przez posiadacza nieruchomości, zgodę właściciela nieruchomości
  • w przypadku gdy nieruchomość jest współwłasnością, zgodę wszystkich współwłaścicieli
  • Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 (spółdzielnia mieszkaniowa)
  • Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 (zarząd wspólnoty mieszkaniowej)

Komórka organizacyjna

Podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, Pok. Nr 11, Tel. 91 5644 235 w.21, ochronasrodowiska@bielice.com.pl

Opłaty

W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, opłata skarbowa za pełnomocnictwo- 17,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni

Podstawa prawna

Art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późniejszymi zmianami); ustawa z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody Dz.U. z 2017 r., poz. 1074; ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r.(Dz.U. t.j. z 2017r., poz.1257)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Bielice ). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni.