herbeBOI - Gmina Bielice

Wydzierżawienie gruntu komunalnego na okres do trzech lat w drodze przetargu

Umowy dzierżawy, sprawy nieruchomości, lokale

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydzierżawienie gruntu komunalnego w drodze przetargu -  na okres do trzech lat 
  2. Załączniki:
    • dwa aktualne egzemplarze mapy sytuacyjno-wysokościowej  z naniesioną lokalizacją gruntu
    • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - gdy została wydana
    • aktualny wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki wodnej i leśnej i rolnictwa

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami), art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(  t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459  z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy Bielice.