herbeBOI - Gmina Bielice

Podział nieruchomości

Umowy dzierżawy, sprawy nieruchomości, lokale

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości 
 2. Załączniki:
  • aktualny odpis z księgi wieczystej lub badanie księgi wieczystej
  • 4 egzemplarze mapy zasadniczej z projektem podziału nieruchomości,
  • 4 egzemplarze wykazów zmian gruntowych
  • wypis z rejestru ewidencji gruntów,
  • wykaz synchronizacyjny w przypadku rozbieżności zapisów KW i ewidencji gruntów

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki wodnej i leśnej i rolnictwa

Opłaty

W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: dział III Rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663).

Tryb odwoławczy

Od decyzji  służy odwołanie  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Bielice. Odwołanie   wnosi się w terminie 14  dni od dnia,  w którym decyzja stała się ostateczna