herbeBOI - Gmina Bielice

Rozgraniczenie nieruchomości

Umowy dzierżawy, sprawy nieruchomości, lokale

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości 
  2. Załączniki:
    • dokument potwierdzający własność nieruchomości,
    • kserokopia mapy ewidencyjnej z uwidocznieniem nieruchomości, będących przedmiotem rozgraniczenia.

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki wodnej i leśnej i rolnictwa

Opłaty

W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.
Termin zakończenia rozgraniczenia uzależniony jest od prac geodety oraz stopnia trudności jakie mogą wystąpić w trakcie ustalania granicy.  Zakończenie rozgraniczenia - 6 miesięcy.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: Rozdział VI ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Decyzja jest ostateczna, jeżeli  strony przyjmują ustalone granice w trybie rozgraniczenia.
Strona niezadowolona z decyzji może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, przekazania sprawy sądowi.

Dodatkowe informacje, uwagi

  1. Po złożeniu wniosku Urząd Gminy Bielice wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, na postanowienie to nie służy stronom zażalenie.
  2. Czynności ustalenia granic przebiegu na gruncie wykonuje upoważniony geodeta na koszt wnioskodawcy.
  3. Z czynności ustalenia przebiegu granic  geodeta uprawniony sporządza protokół graniczny który z kompletem dokumentów przedkłada Wójtowi  do zatwierdzenia.

Wydanie decyzji zatwierdzającej ustalone granice w trybie postępowania rozgraniczającego.