herbeBOI - Gmina Bielice

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Umowy dzierżawy, sprawy nieruchomości, lokale

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 1. "Wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności" 
   
 2. Załączniki:
  • dokument potwierdzający aktualny stan prawny nieruchomości (odpis
   z księgi wieczystej),
  • dokumenty potwierdzające uprawnienie do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dotyczy osób zwolnionych z opłaty za przekształcenie);
  • dokumenty potwierdzające, że jest się następcą prawnym uprawnionego użytkownika wieczystego (dotyczy następców prawnych użytkownika wieczystego);
  • w przypadku nieruchomości rolnych-informacja dotycząca przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki wodnej i leśnej i rolnictwa

Opłaty

Opłata z tytułu przekształcenia (wyliczona według ceny)

Termin i sposób załatwienia

Do 90 dni.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2012r., poz.83 ze zm).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Bielice). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.