herbeBOI - Gmina Bielice

Zmiana w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Bielice

Alkohol - zezwolenia

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1. Zgłoszenie zmiany w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Bielice 
2. W zależności od rodzaju zmiany odpowiedni załącznik je potwierdzający (oryginały dokumentów do wglądu):
• dokument potwierdzający rodzaj dokonywanej zmiany.

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko ds. obsługi biura Rady Gminy, działalności gospodarczej, archiwum, zdrowia/pokój Nr 14/

Opłaty

Opłata skarbowa:
• za wydanie decyzji – 10,00 zł.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bielice - BANK: Pyrzycko - Stargardzki Bank Spółdzielczy O/Bielice
23 9387 1013 5500 0286 2000 0010

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni

Podstawa prawna

Art. 18 ust. 5, 6 oraz 7 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Bielice. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

1. Odbiór decyzji osobiście z dowodem osobistym, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty po uprzednim dokonaniu opłaty skarbowej za wydanie decyzji.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
3. Zgłoszenie organowi zezwalającemu zmiany stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu następuje w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.