herbeBOI - Gmina Bielice

Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Bielice

Alkohol - zezwolenia

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Bielice 
2. Załączniki:
• kopia stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Gminę Bielice).

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko ds. obsługi biura Rady Gminy, działalności gospodarczej, archiwum, zdrowia/pokój Nr 14/

Opłaty

Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń*.
* Opłata roczna wynosi:
• 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
• 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych 4,5 % - 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
• 2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Art. 181 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Bielice (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Bielice, pokój Nr 3). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

1. Jednorazowe zezwolenie otrzymują podmioty gospodarcze, które posiadają stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Zezwolenia wydawane są do 2 dni.
2. Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dowodu osobistego przez wnioskodawcę lub pełnomocnika po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.