herbeBOI - Gmina Bielice

Wydawanie zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Alkohol - zezwolenia

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko ds. obsługi biura Rady Gminy, działalności gospodarczej, archiwum, zdrowia /pokój Nr 14/

Opłaty

Opłata skarbowa:
• za wydanie zaświadczenia - 17,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bielice - BANK: Pyrzycko - Stargardzki Bank Spółdzielczy O/Bielice
23 9387 1013 5500 0286 2000 0010

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni.

Podstawa prawna

Art. 217 § 2 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.). Art. 18 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Odbiór zaświadczenia osobiście z dowodem osobistym, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty po uprzednim dokonaniu opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.