Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bielice

Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na terenie Gminy Bielice

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na terenie gminy 
 2. załączniki:
  • kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub kopia licencji,
  • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
  • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
  • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
  • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
  • cennik,
  • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko ds. obsługi biura Rady Gminy, działalności gospodarczej, archiwum, zdrowia /pokój Nr 14/, tel.91 5644220,wew.23


Opłaty

Opłata administracyjna:

 • za wydanie zezwolenia (w zależności od okresu ważności zezwolenia):
  • do 1 roku     100,00 zł
  • do 2 lat        150,00 zł
  • do 3 lat        200,00 zł
  • do 4 lat        250,00 zł
  • do 5 lat        300,00 zł
 • za wydanie wypisu z zezwolenia  - 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia
  (dla każdego pojazdu zgłoszonego w zezwoleniu)
 • za wydanie wypisu z zezwolenia  - 11% opłaty jak za wydanie zezwolenia
  (dla każdego pojazdu nie zgłoszonego w zezwoleniu)

Uwaga:
w przypadku wniosku o zmianę zezwolenia ponosi się opłatę:

 • za wydanie zezwolenia                 10% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia
 • za wydanie wypisu z zezwolenia   5% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia

w przypadku wniosku o przedłużenie ważności zezwolenia ponosi się opłatę:

 •  za wydanie zezwolenia                        jak za wydanie nowego zezwolenia
 •  za wydanie wypisu z zezwolenia       1% opłaty jak za wydanie zezwolenia
  (dla każdego pojazdu zgłoszonego w zezwoleniu)
 • za wydanie wypisu z zezwolenia      11% opłaty jak za wydanie zezwolenia
  (dla każdego pojazdu nie zgłoszonego w zezwoleniu)

w przypadku utraty albo zniszczenia zezwolenia lub wypisu z zezwolenia ponosi się opłatę:

 • za wydanie wtórnika zezwolenia      10% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia
  (w przypadku utraty zezwolenia na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy)
 • za wydanie wtórnika zezwolenia      25% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia
  (w przypadku utraty zezwolenia na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy)
 • za wydanie wypisu z zezwolenia        1% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia
  (w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu)

Opłatę można uiścić w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bielice : Pyrzycko - Stargardzki Bank Spółdzielczy O/Bielice
23 9387 1013 5500 0286 2000 0010


Termin i sposób realizacji

do miesiąca; w sprawach szczególnie złożonych – do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku


Podstawa prawna

- art. 18 ust 1 pkt 1 lit a-b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.),

- §11 pkt 1, §13-§17 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. poz. 916).


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Bielice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłata za odwołanie – nie pobiera się


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Sekretariacie Urzędu Gminy Bielice.

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 22 ustawy o transporcie drogowym, nie później niż 14 dni od dnia ich powstania.