Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bielice

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
Dokonanie potrąceń zobowiązania podatkowego z wierzytelności wobec Gminy Bielice Podatki - opłaty, zwrot podatku
Dopisanie do rejestru wyborców Wybory
Dopisanie do spisu wyborców Wybory
Elektroniczne złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego Dowody osobiste
Głosowanie korespondencyjne Wybory
Głosowanie przez pełnomocnika Wybory
Informacja o wznowieniu wykonywanej działalności gospodarczej Działalność gospodarcza
Informacja o zawieszeniu wykonywanej działalności gospodarczej Działalność gospodarcza
Nadanie numeru PESEL Ewidencja ludności
Odroczenie płatności, rozłożenie na raty podatku - osoby fizyczne Podatki - opłaty, zwrot podatku
Odroczenie płatności, rozłożenie na raty podatku - osoby prawne Podatki - opłaty, zwrot podatku
Opłata adiacencka Umowy dzierżawy, sprawy nieruchomości, lokale
Osobiste złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego Dowody osobiste
Oświadczenie o odstąpieniu gminy od prawa pierwokupu nieruchomości Umowy dzierżawy, sprawy nieruchomości, lokale
Oświadczenie o odstąpieniu gminy od prawa pierwokupu nieruchomości Umowy dzierżawy, sprawy nieruchomości, lokale
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych Alkohol - zezwolenia
Podatek leśny Podatki - opłaty, zwrot podatku
Podatek od nieruchomości Podatki - opłaty, zwrot podatku
Podatek od środków transportowych Podatki - opłaty, zwrot podatku
Podatek rolny Podatki - opłaty, zwrot podatku
Podział nieruchomości Umowy dzierżawy, sprawy nieruchomości, lokale
Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu zawartej na okres do trzech lat Umowy dzierżawy, sprawy nieruchomości, lokale
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Umowy dzierżawy, sprawy nieruchomości, lokale
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Planowanie przestrzenne
Przydział lokalu socjalnego Umowy dzierżawy, sprawy nieruchomości, lokale
Rezygnacja z umowy dzierżawy gruntu Umowy dzierżawy, sprawy nieruchomości, lokale
Rozgraniczenie nieruchomości Umowy dzierżawy, sprawy nieruchomości, lokale
Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Umowy dzierżawy, sprawy nieruchomości, lokale
Sprzedaż na własność, w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym Umowy dzierżawy, sprawy nieruchomości, lokale
Udostępnienie danych na wniosek Ewidencja ludności
Udostępnienie danych z RDO Dowody osobiste
Udzielanie informacji o przedsiębiorcach dot. wyłącznie działalności zakończonej przed 1 lipca 2011 r.* Działalność gospodarcza
Ulgi podatkowe: odroczenia, raty, umorzenia, zaległości podatkowe osób fizycznych Podatki - opłaty, zwrot podatku
Ulgi podatkowe: odroczenia, raty, umorzenia, zaległości podatkowe osób prawnych Podatki - opłaty, zwrot podatku
Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości Nieruchomości - procedury
Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości Umowy dzierżawy, sprawy nieruchomości, lokale
Uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych Gospodarka odpadami
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy /Lokalizacji inwestycji celu publicznego Planowanie przestrzenne
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Działalność gospodarcza
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Ochrona środowiska
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy Planowanie przestrzenne
Wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego Podatki - opłaty, zwrot podatku
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości Podatki - opłaty, zwrot podatku
Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania Wybory
Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego (hektary fizyczne i przeliczeniowe) i/lub dochodowości Podatki - opłaty, zwrot podatku
Wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych spadkobiercy Podatki - opłaty, zwrot podatku
Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Gospodarka odpadami
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów dla właściciela nieruchomości Ochrona środowiska
Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na terenie Gminy Bielice Transport
Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na terenie Gminy Bielice Transport
Wydanie zgody zarządcy cmentarza na ekshumację Cmentarze
Wydawanie zaświadczeń Ewidencja ludności
Wydawanie zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Alkohol - zezwolenia
Wydawanie zaświadczeń potwierdzających własność gospodarstw rolnych przez byłych i obecnych właścicieli Umowy dzierżawy, sprawy nieruchomości, lokale
Wydzierżawienie gruntu komunalnego na okres do trzech lat w drodze przetargu Umowy dzierżawy, sprawy nieruchomości, lokale
Wydzierżawienie gruntu na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej Umowy dzierżawy, sprawy nieruchomości, lokale
Wydzierżawienie gruntu na okres powyżej trzech lat w drodze bezprzetargowej Umowy dzierżawy, sprawy nieruchomości, lokale
Wydzierżawienie gruntu na okres powyżej trzech lat w drodze przetargu Umowy dzierżawy, sprawy nieruchomości, lokale
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego Ewidencja ludności
Wypis i wyrys z planu lub studium Planowanie przestrzenne
Wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych Alkohol - zezwolenia
Zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych Podatki - opłaty, zwrot podatku
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca Ewidencja ludności
Zameldowanie na pobyt czasowy obywatela RP Ewidencja ludności
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemca Ewidencja ludności
Zameldowanie na pobyt stały obywatela RP Ewidencja ludności
Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej Działalność gospodarcza
Zaświadczenie o przeznaczeniu w planie lub studium Planowanie przestrzenne
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Bielice Alkohol - zezwolenia
Zezwolenie na czasowe zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót Drogi
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Drogi
Zezwolenie na lokalizację zjazdu/ przebudowę zjazdu w pasie drogowym Drogi
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć na terenie gminy Bielice Alkohol - zezwolenia
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Bielice Alkohol - zezwolenia
Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym reklamy Drogi
Zezwolenie na wykreślenie wpisu z hipoteki przymusowej z księgi wieczystej Podatki - opłaty, zwrot podatku
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego Zbiór kart usług niesklasyfikowanych
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Drogi
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Dowody osobiste
Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP oraz zgłoszenie powrotu Ewidencja ludności
Zmiana decyzji o warunkach zabudowy Planowanie przestrzenne
Zmiana w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Bielice Alkohol - zezwolenia
Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Działalność gospodarcza
Zwolnienie z podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów Podatki - opłaty, zwrot podatku
Zwrot nadpłaty podatku Podatki - opłaty, zwrot podatku
Zwrot opłaty skarbowej Podatki - opłaty, zwrot podatku
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Podatki - opłaty, zwrot podatku