Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bielice

Wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych spadkobiercy

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych Spadkodawcy        

2. Załączniki:

 • odpis aktu zgonu Spadkodawcy
 • odpis aktu urodzenia Spadkobiercy
 • postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku
 • notarialnie poswiadczony odpis testamantu Spadkodawcy

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. Windykacji Należności Budżetowych, Środków Trwałych

Pokój nr 10; telefon 91 56-44-235 wew. 20 e-mail: podatki@bielice.com.pl


Opłaty

Opłata skarbowa  za wydanie zaświadczenia  wynosi  21,00 zł  od każdego egzemplarza- płatna z chwilą złożenia wniosku.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bielice: Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy O/Bielice 23 9387 1013  5500 0286 2000 0010


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.


Podstawa prawna

Podstawa prawna:  art. 306f  § 1  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja   podatkowa (t.j.  Dz.U. z 2017 r.  poz. 201 z późn.zm.).


Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Bielice,  w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.