Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bielice

Zwrot opłaty skarbowej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek w sprawie zwrotu opłaty skarbowej 

2. Załączniki:

dokumenty potwierdzające słuszność żądania

  • dowód zapłaty opłaty skarbowej będącej przedmiotem wniosku

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. Windykacji Należności Budżetowych, Środków Trwałych

Pokój nr 10; telefon 91 56-44-235 wew. 20 e-mail: podatki@bielice.com.pl


Opłaty

Nie pobiera się opłaty skarbowej za złożenie wniosku.


Termin i sposób realizacji

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

     

     


Podstawa prawna

Podstawa prawna:  art. 9 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz.U. z 2016 r.  poz. 1827, z 2017 poz. 624, 1273 z późn.zm.).


Tryb odwoławczy

Odwołanie od wydanej decyzji  wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za  pośrednictwem Wójta Gminy Bielice,  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.