Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bielice

Dokonanie potrąceń zobowiązania podatkowego z wierzytelności wobec Gminy Bielice

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o dokonanie potrącenia zobowiązania podatkowego z wierzytelności wobec Gminy  Bielice      


Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. Windykacji Należności Budżetowych, Środków Trwałych

Pokój nr 10; telefon 91 56-44-235 wew. 20 e-mail: podatki@bielice.com.pl


Opłaty

Nie pobiera się opłaty skarbowej.


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.


Podstawa prawna

Podstawa prawna:  art. 64 § 2  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja  podatkowa – (t.j.   Dz.U. z 2017 r.  poz. 201 z późn.zm.).


Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Szczecinie za  pośrednictwem Wójta Gminy Bielice,  w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia  Stronie