Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bielice

Zezwolenie na wykreślenie wpisu z hipoteki przymusowej z księgi wieczystej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykreślenie wpisu hipoteki przymusowej z  księgi wieczystej    


Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. Windykacji Należności Budżetowych, Środków Trwałych

Pokój nr 10; telefon 91 56-44-235 wew. 20 e-mail: podatki@bielice.com.pl


Opłaty

Opłata skarbowa  za wydanie zezwolenia wynosi  82,00 zł  od każdego egzemplarza- płatna z chwilą złożenia wniosku.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bielice: Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy O/Bielice 23 9387 1013  5500 0286 2000 0010


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.


Podstawa prawna

Podstawa prawna:  art. 100 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j.  Dz.U. z 2017 r.  poz. 1007 z późn.zm.).


Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zezwolenia lub zezwolenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie  wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Bielice,  w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.