Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bielice

Ulgi podatkowe: odroczenia, raty, umorzenia, zaległości podatkowe osób fizycznych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1.   Wniosek o odroczenie/ rozłożenie na raty/ umorzenie  zaległości podatkowej  

2.    Załączniki    

 • zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • kopie odcinków emerytury lub renty;
 • zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego lub kopia dowodu pobieranego zasiłku;
 • kopie rachunków za leki;
 • potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę;
 • udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie gospodarstwa domowego (kopie rachunków za czynsz, energię elektryczną, gaz, węgiel,  za pobór wody i odprowadznie ścieków, za eksploatację pojazdów i inne);
 • kopie umów spłat zaciągniętych kredytów bankowych;
 • inne, na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postepowania podatkowego.

       3.   W przypadku reprezentowania Wnioskodawcy przez pełnomocnika dodatkowo:

 • pełnomocnictwo wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.12.2015 r. (Dz.U. z 2015 r.  poz. 2330).

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. Windykacji Należności Budżetowych, Środków Trwałych

Pokój nr 10; telefon 91 56-44-235 wew. 20 e-mail: podatki@bielice.com.pl


Opłaty

Nie pobiera się opłaty skarbowej za wniosek.

      Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.

      Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstepnemu lub rodzeństwu są zwolnione

      z opłaty skarbowej na podstawie ustawu o opłacie skarbowej.

         Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bielice:

      Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy O/Bielice

      23 9387 1013  5500 0286 2000 0010


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu miesiąca,  w sprawach skomplikowanych dwa miesiące.


Podstawa prawna

Podstawa prawna:  art. 67a § 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j.  Dz.U. z 2017 r.  poz. 201 z późn.zm.).


Tryb odwoławczy

Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za  pośrednictwem Wójta Gminy Bielice,  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

     1. W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie, organ podatkowy zawiadamia o tym  Stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 Ordynacji podatkowej).

     2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy Bielice w ciągu 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego obowiązku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia ( art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej).