Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bielice

Ulgi podatkowe: odroczenia, raty, umorzenia, zaległości podatkowe osób prawnych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1.   Wniosek o odroczenie/ rozłożenie na raty/ umorzenie  zaległości podatkowej 

2.    Załączniki

 • Dokumenty potwierdzajace dochody za 3 lata;
 • Wysokość i rodzaje zobowiązań;
 • Wysokość i rodzaje wierzytelności;
 • Sprawozdania finansowe, jeżeli Wnioskujący ma obowiązek ich sporządzania (bilans, rachunek zysków i strat itp.) za rok poprzedzający złożenie wniosku;
 • Dokumenty potwierdzające poniesione koszty działalności gospodarczej w ostatnich trzech miesiącach;
 • Oświadczenie o niezaleganiu/zaleganiu z innymi zobowiązaniami publicznoprawnymi;
 • Kopie umów kredytowych lub pożyczkowych;
 • Informacja o otrzymanej pomocy publicznej w ciągu 3 ostatnich lat;
 • Inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postepowania podatkowego;
 • Informacje jakie powinny być złożone przez podmiot ubiegający się o pomoc publiczną, zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi postępowania w sprawie udzielania pomocy publicznej.

       3.   W przypadku reprezentowania Wnioskodawcy przez pełnomocnika dodatkowo:

 • pełnomocnictwo wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.12.2015 r. (Dz.U. z 2015 r.  poz. 2330).

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. Windykacji Należności Budżetowych, Środków Trwałych

Pokój nr 10; telefon 91 56-44-235 wew. 20 e-mail: podatki@bielice.com.pl


Opłaty

Nie pobiera się opłaty skarbowej za wniosek.

      Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.

         Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bielice:

       Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy O/Bielice

       23 9387 1013  5500 0286 2000 0010


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu miesiąca,  w sprawach skomplikowanych dwa miesiące.


Podstawa prawna

Podstawa prawna:  art. 67a § 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j.  Dz.U. z 2017 r.  poz. 201 z późn.zm.).


Tryb odwoławczy

Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za  pośrednictwem Wójta Gminy Bielice,  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

     1. W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie, organ podatkowy zawiadamia o tym  Stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 Ordynacji podatkowej).

     2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy Bielice w ciągu 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego obowiązku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia (art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej).