Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bielice

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

- Wniosek o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego  wykorzystywanego do produkcji rolnej 

Wniosek składa się w terminach:

- od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i

- od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.

- Do wniosku o zwrot podatku należy dołączyć faktury VAT albo ich kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przez Wójta Gminy Bielice pracownika Urzędu) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.


Komórka organizacyjna

Wydział podatków, pok. nr 10 (II piętro)


Opłaty

Brak 


Termin i sposób realizacji

Zwrot podatku przyznaje się na wniosek producenta, w drodze decyzji za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku. Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

Wypłata zwrotu podatku następuje w terminach

1) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w  terminie od  dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego,                 

 2) od dnia 1 października do dnia 31 października - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w  cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jedn. Dz. U. z 2015, poz.1340 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28.06.2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 789)


Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Bielice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.