Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bielice

Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego (hektary fizyczne i przeliczeniowe) i/lub dochodowości

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego 

- W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika dodatkowo:

1. pełnomocnictwo według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. (DZ. Uz 2015 r. poz. 2330)

2. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej – 17 zł (Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej)


Komórka organizacyjna

Wydział podatków, pok. nr 10 (II piętro)


Opłaty

Opłata skarbowa  za wydanie zaświadczenia  wynosi  17,00 zł  od każdego egzemplarza- płatna z chwilą złożenia wniosku.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bielice:

Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy O/Bielice

23 9387 10135500 0286 2000 0010

(zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, zwolnieniu od opłaty skarbowej podlegają zaświadczenia wydawane w sprawach: ubezpieczenia społecznego – do KRUSu, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia)


Termin i sposób realizacji

Do 7 dni od dnia złożenia wniosku


Podstawa prawna

Art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (DZ. U. z 2017 poz 201)


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje