Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bielice

Wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

- Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego

- Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty od wniosku (dołączona do wniosku lub przesłana w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku)

- W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika dodatkowo:

a. pełnomocnictwo według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. (DZ. Uz 2015 r. poz. 2330)

b. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej


Komórka organizacyjna

Wydział podatków, pok. nr 10 (II piętro)


Opłaty

- opłata od wniosku – 40 zł w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku, od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego

- opłata skarbowa w przypadku złożenia pełnomocnictwa – 17 zł


Termin i sposób realizacji

Do 90 dni od dnia złożenia wniosku.


Podstawa prawna

Art.14j § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.).


Tryb odwoławczy

Na interpretację indywidualną przysługuje prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie za pośrednictwem organu wdającego interpretację. Złożenie skargi musi poprzedzać pisemne wezwanie do usunięcia naruszenia prawa skierowane do organu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia interpretacji ( art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dalej: „ustawa o.p.p.s.a.). Termin do wniesienia skargi wynosi 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na w/w wezwanie, a jeżeli organ nie udzielił, odpowiedzi na wezwanie, w terminie 60 dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 oraz art. 54 § 1 ustawy o.p.p.s.a.).