Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bielice

Podatek od środków transportowych

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH przeznaczona jest dla osób fizycznych, osób prawnych będących właścicielami (współwłaścicielami) środków transportowych oraz dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany   oraz zalącznik do deklaracji 


Komórka organizacyjna

Wydział podatków, pok. nr 10 (II piętro)


Opłaty

Brak


Termin i sposób realizacji

Do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia  2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 293, poz. 1731).