Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bielice

Zezwolenie na czasowe zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego  lub 
 2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem kolorem czerwonym granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
 3. Kopia prawomocnej decyzji wydanej przez Wójta Gminy Bielice zezwalająca na lokalizację obiektu budowlanego, bądź umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi oraz potrzebami ruchu drogowego.
 4. Zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
 5. Informację o sposobie zabezpieczenia robót – jeśli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
 6. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszenie budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.
 7. Harmonogram robót  prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.
 8. Pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię potwierdzoną notarialnie (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika)
 9. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł zgodnie z ustawą z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej część IV załącznika
  (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 783 ze zm.)

Komórka organizacyjna

Inspektor ds. inwestycji i remontów, gospodarki przestrzennej, drogownictwa. Pok. Nr 11, Tel. 91 5644 235 w.21

 


Opłaty

W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, opłata skarbowa za pełnomocnictwo- 17,00 zł
Opłata za zajęcie pasa drogowego ustalana w wydanej decyzji.


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.


Podstawa prawna

Art. 40 ust.1, 4 i 6 ustawy z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440)