Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bielice

Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym reklamy

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej (UR)  lub 
 2. Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczonym kolorem czerwonym obrysem miejsca usytuowania reklamy.
 3. Projekt techniczny lub rysunek reklamy z podaniem wymiarów
 4. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopia potwierdzona notarialnie (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika).
 5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej część  IV załącznika (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 783 ze zm.).

Komórka organizacyjna

Inspektor ds. inwestycji i remontów, gospodarki przestrzennej, drogownictwa. Pok. Nr 11, Tel. 91 5644 235 w.21, inwestycje@bielice.com.pl


Opłaty

W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, opłata skarbowa za pełnomocnictwo- 17,00 zł Opłata za zajęcie pasa drogowego ustalana w wydanej decyzji.


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.


Podstawa prawna

Art. 40 ust.1, ust. 2 pkt.2 ust. 5 ustawy z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 z 2004 r. poz. 1481). Uchwała Rady Gminy Bielice z dnia 01.06.2015 r. Nr. VI/124/15;  art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. t.j. z 2017r., poz.1257)


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Bielice ). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Podanie we wniosku numeru telefonu może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy. W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni.