Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bielice

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o naliczenie opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (or – opłata roczna)  lub  
 2. Kopia prawomocnej decyzji wydanej przez Wójta Gminy Bielice zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi oraz potrzebami ruchu drogowego.
 3. Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczonym (kolorem czerwonym) usytuowaniem urządzeń.
 4. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopia potwierdzona notarialnie (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika).
 5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej część  IV załącznika (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 783 ze zm.).
 6. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na wbudowanie urządzenia w pasie drogowym lub zgłoszenie budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno –budowlanej.

Komórka organizacyjna

Inspektor ds. inwestycji i remontów, gospodarki przestrzennej, drogownictwa. Pok. Nr 11, Tel. 91 5644 235 w.21, inwestycje@bielice.com.pl


Opłaty

W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, opłata skarbowa za pełnomocnictwo- 17,00 zł
Opłata za umieszczenie urządzeń ustalana w wydanej decyzji.


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.


Podstawa prawna

Art.39, ust.3  ustawy z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 z 2004 r. poz. 1481). Uchwała Rady Gminy Bielice z dnia 01.06.2015 r. Nr. VI/124/15;  art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. t.j. z 2017r., poz.1257)


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Bielice ). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Podanie we wniosku numeru telefonu może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy. W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni.