Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bielice

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1.     Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy  lub  


Komórka organizacyjna

Inspektor ds. inwestycji i remontów, gospodarki przestrzennej, drogownictwa. Pok. Nr 11, Tel. 91 5644 235 w.21, inwestycje@bielice.com.pl


Opłaty

W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, opłata skarbowa za pełnomocnictwo- 17,00 zł

Opłata skarbowa - 56 zł - obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku - nie podlegają opłacie skarbowej sprawy budownictwa mieszkaniowego oraz nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej i ochrony zdrowia


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni


Podstawa prawna

Art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r., poz.1073) i  art. 104 ust.1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r.(Dz.U. t.j. z 2017r., poz.1257)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).


Tryb odwoławczy

Nie dotyczy


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni.