Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bielice

Osobiste złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego   
 2. Załączniki:
 • kolorowa fotografia o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm, pozycja frontalna* (taka jak do paszportu),
 • ważny polski paszport – w celu potwierdzenia tożsamości,
 • w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – dokument podróży, posiadany paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • na żądanie organu – odpis skrócony polskiego aktu urodzenia, odpis skrócony polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, poświadczenie obywatelstwa polskiego.

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. Obywatelskich, Wojskowych, Obronnych, OCiZK, Informacji Niejawnych,Ochrony Danych Osobowych, Wyborów
Pokój nr 12 tel. (91) 5644-235 wew.22
e-mail: meldunki@bielice.com.pl


 


Opłaty

Bez opłat


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni - w szczególnych przypadkach wskazany termin może być dłuższy.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 332 z późn. zm.)  oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07 stycznia 2020r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz. U. z 2020r. poz.31).


Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego z wyjątkiem:
     a. osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, 
w imieniu której wniosek składa jeden rodziców lub opiekun prawny,
     b. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, 
w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców,
     c. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, 
w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,
     d. osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.
2. Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom, o których mowa powyżej, wymagana jest obecność osoby małoletniej, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, wyjątek stanowią osoby które nie ukończyły 5 roku życia.
3. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin (samodzielnie bez obecności rodzica, opiekuna, kuratora).
4. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek, wyjątek stanowią:
 - małoletni, którzy nie ukończyli 13 roku życia oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, (jeżeli były obecne przy składaniu wniosku i nie ukończyły 5 roku życia) za które dowód osobisty odbiera rodzic albo opiekun prawny,
- małoletni, którzy ukończyli 13 rok życia oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo, jeżeli były obecne przy składaniu wniosku dowód osobisty odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.
Jeżeli złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego jest niemożliwe w organie gminy, wnioskodawca zawiadamia organ gminy o niemożności spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą – wówczas organ zapewni przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W takim przypadku odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.
  W przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym należy niezwłocznie wystąpić o jego wymianę.
Fotografia powinna być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
- musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość,
- musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80%  fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji f r o n t a l n e j,
- bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami,
- naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - w takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.