Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bielice

Udostępnienie danych z RDO

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych   
 2. Do wglądu:
 • dokument stwierdzający tożsamość,
 • pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania m. in. Skarbu Państwa, wezwanie sądu do uzupełnienia braków, wezwanie Komornika.

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. Obywatelskich, Wojskowych, Obronnych, OCiZK
Pokój nr 12 tel. (91) 5644-235 wew.22
e-mail: meldunki@bielice.com.pl

 


Opłaty

Opłata za udostępnienie danych osobowych - 31,00 zł


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni


Podstawa prawna

Art. 65 ust.3 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
(tj. Dz..U.z 2017r.  poz.1464 z późn. zm.)


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek o udostępnienie danych osoby trzeciej można złożyć zarówno w formie pisemnej, jak również w formie elektronicznej.

W razie skorzystania z drugiej możliwości należy pamiętać o uwierzytelnieniu pisma na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570), tj. za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu.