Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bielice

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

·      DO/F/2– zgłoszenie osobiste, 

·      DO/F/2e –   zgłoszenie utraty lub uszkodzenia w formie dokumentu elektronicznego -Formularz złożony w postaci dokumentu elektronicznego musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP (ponadto przy zgłoszeniu uszkodzenia dokumentu należy przekazać go do organu dowolnej gminy osobiście lub za pośrednictwem poczty). 

·      Formularz DO/F/2e można przesłać na: http://epuap.gov.pl adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Bielice /6lr84c2myc/skrytka


Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. Obywatelskich, Wojskowych, Obronnych, OCiZK, Informacji Niejawnych, Ochrony Danych Osobowych, Wyborów
Pokój nr 12 tel. (91) 5644-235 wew.22
e-mail: meldunki@bielice.com.pl


Opłaty

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie.


Podstawa prawna

Art. 47 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. , poz. 332 z późn. zm.)  oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz. U. z 2020 r.  poz.31).


Tryb odwoławczy

Brak


Dodatkowe informacje, uwagi

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.  Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
W placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu. W przypadku zgłoszenia w tej formie - zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.
Zgłoszenia  można dokonać w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego - zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.
Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.