Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bielice

Udostępnienie danych na wniosek

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony „Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL”. 
 • Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych (np. wezwanie sądu do uzupełnienia braków, wezwanie komornika, wezwanie do zapłaty).
 • Wykazanie interesu faktycznego (udostępnienie danych następuje pod warunkiem uzyskania zgody osoby, o której dane wystąpił wnioskodawca).
 • Dowód dokonania opłaty.
 • Dowód osobisty (do wglądu).
 • Pisemne pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika.

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. Obywatelskich, Wojskowych, Obronnych, OCiZK
Pokój nr 12 tel. (91) 5644-235 wew.22
e-mail: meldunki@bielice.com.pl


Opłaty

 • Opłata za udostępnienie danych jednostkowych (dotyczy 1 osoby) - 31 zł.
  Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Gminy Bielice na numer rachunku bankowego Gminy Bielice za udostępnianie danych osobowych w BANK: Pyrzycko - Stargardzki Bank Spółdzielczy O/Bielice 23 9387 1013 5500 0286 2000 0010
 • Opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo - 17 zł. Opłatę można uiścić na konto Urzędu Gminy Bielice na numer rachunku bankowego Gminy Bielice w BANK: Pyrzycko - Stargardzki Bank Spółdzielczy O/Bielice 23 9387 1013 5500 0286 2000 0010

Termin i sposób realizacji

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku następuje udostępnienie danych bądź wydawana jest decyzja o odmowie udostępnienia danych. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
Odmowa udostępniania danych następuje w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli udostępnienie danych spowodowałoby naruszenie dóbr osobistych osoby, której dane dotyczą lub innych osób.


Podstawa prawna

Art. 46 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017r. poz. 657 ze zmianami); § 1 pkt 1 i 4, § 2, § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 243 poz. 1450 ze zmianami); § 2 pkt 1 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2015 r. poz. 1388 ze zmianami); art. 1 ust. 1 pkt 2, załącznik cz. IV kol. 3 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zmianami).


Tryb odwoławczy

Na pisemną decyzję odmawiającą udostępnienia danych, służy odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem  organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w kancelarii), w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

Dane z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców udostępniają organy gmin prowadzące te rejestry. Wnioski o dane jednostkowe należy kierować do organu gminy właściwego ze względu na ostatni znany adres zameldowania osoby poszukiwanej.

Dane z rejestru PESEL udostępnia minister właściwy do spraw wewnętrznych: Zapytania o dane jednostkowe w trybie wnioskowym należy kierować do Centrum Personalizacji Dokumentów MSW, Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA
Wydział Udostępniania Danych ul. Smyczkowa 10,  02-678 Warszawa; dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem internetowym: www.cpd.msw.gov.pl/udostepnianie;

wnioski o udostępnienie danych w trybie pełnej teletransmisji danych, w trybie weryfikacji oraz w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, należy kierować do Departamentu Spraw Obywatelskich MSW, na adres Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA Wydział Udostępniania Danych ul. Smyczkowa 10, 02-678 Warszawa Dysponując ostatnim adresem osoby poszukiwanej, wniosek o udostępnienie danych tej osoby należy skierować do właściwego organu gminy. Gmina jest podstawowym źródłem informacji o osobie, uprawnionym do potwierdzania miejsca zameldowania, dysponuje także wiedzą o nowym adresie osoby wymeldowanej.