Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bielice

Wydawanie zaświadczeń

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek od osoby posiadającej interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów (okazanie do wglądu oryginału dokumentu świadczącego o interesie prawnym i dołączenie jego kserokopii do podania) oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu stałym lub czasowym  
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu stałym lub czasowym  
 • dowód osobisty

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. Obywatelskich, Wojskowych, Obronnych, OCiZK
Pokój nr 12 tel. (91) 5644-235 wew.22
e-mail: meldunki@bielice.com.pl

 


Opłaty

·         od wydanego zaświadczenia – 17,00 zł.

·         zwolnienie z opłaty zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia sprawy wynosi do 7 dni od daty wpływu wniosku.

Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.

 


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, (Dz.U. z 2017 r. poz. 657), Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827)


Tryb odwoławczy

Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Zachodniopomorskiego, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Bielice