Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bielice

Zameldowanie na pobyt czasowy obywatela RP

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wypełniony i podpisany formularz ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO/TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM 
 • do wglądu - dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania
 • do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. Obywatelskich, Wojskowych, Obronnych, OCiZK
Pokój nr 12 tel. (91) 5644-235 wew.22
e-mail: meldunki@bielice.com.pl

 


Opłaty

Czynność zameldowania jest wolna od opłat.
Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy podlega opłacie skarbowej w kwocie 17,00 zł.


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie – w chwili przyjęcia przez organ Gminy zgłoszenia meldunkowego. Organ gminy wydaje takiej osobie na jej wniosek ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU NA POBYT CZASOWY ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, jednak nie dłużej niż do daty upływu deklarowanego terminu zameldowania.

 


Podstawa prawna

Ustawa o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 657)


Tryb odwoławczy

Od  decyzji organu gminy  przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty przybycia do nowego miejsca pobytu. Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.
  Zgodnie z ustawą pobytem czasowym jest przebywanie obywatela polskiego poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad trzech miesięcy. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego.
  Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

Zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać:

 1. bez równoczesnego wymeldowania się z poprzednich miejsc pobytu;
 2. z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu;

Zameldowanie z równoczesnym wymeldowaniem polega na dokonaniu zameldowania w miejscu nowego pobytu czasowego bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu czasowego w celu dokonania wymeldowania. W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego następuje automatycznie natomiast osoba może równocześnie wymeldować się z miejsca pobytu stałego, jeżeli takie posiada.

 1. osoba wnioskująca o zameldowanie -  osobiście
 2. pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.),  udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie lub zgłoszone do protokołu, po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu
 3. za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Uwaga: zameldowanie w miejscu pobytu czasowego w stosunku do dzieci obywateli polskich, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest dokonywane z urzędu przez kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia, jeżeli rodzice nie posiadają zameldowania na pobyt stały.
Uwaga: Zameldowanie na pobyt czasowy dziecka następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.
W przypadku gdy rodzice dziecka nie mają żadnego adresu zameldowania, to zostaną pouczeni o konieczności dopełnienia tego obowiązku.


Organ gminy rozstrzyga o zameldowaniu w drodze decyzji:

 • w przypadku, gdy dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości np. z uwagi na brak potwierdzenia przez osobę dysponującą lokalem,
 • w przypadku wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem.