Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bielice

Dopisanie do rejestru wyborców

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

·         pisemny wniosek na formularzu wg wzoru ustalonego przez rozporządzenie - załącznik nr 1 do rozporządzenia, 

·         pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - załącznik nr 2 do rozporządzenia, 

·         kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.


Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. Obywatelskich, Wojskowych, Obronnych, OCiZK
Pokój nr 12 tel. (91) 5644-235 wew.22
e-mail: meldunki@bielice.com.pl


 


Opłaty

Bez opłat


Termin i sposób realizacji

3 dni od daty wniesienia wniosku


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017r., poz. 15 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze
(Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz. 941)


Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego, za pośrednictwem Wójta, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Sąd rozpoznaje skargę w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy osoby, którym przysługuje prawo wybierania.
  Służy do sporządzania spisów wyborców dla wyboru Prezydenta RP, dla wyborów do Sejmu i do Senatu, samorządowych, dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru burmistrza, a także spisów osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym oraz lokalnym.
  Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców. Wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały, wpisywani są do rejestru wyborców z urzędu.
  Do rejestru wyborców mogą się dopisać na pisemny wniosek:
  •    wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,
  •    wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy,
  •    wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy,
  •    wyborcy będący obywatelami Unii Europejskiej, a niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkali na obszarze gminy i uprawnieni do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.
  Wójt przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy.