Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bielice

Głosowanie korespondencyjne

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o zamiarze głosowania korespondencyjnego


Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. Obywatelskich, Wojskowych, Obronnych, OCiZK
Pokój nr 12 tel. (91) 5644-235 wew.22
e-mail: meldunki@bielice.com.pl


Opłaty

Bez opłat


Termin i sposób realizacji

Pakiet wyborczy jest dostarczany do wyborcy nie później niż 7 dni przed dniem wyborów. Dostarczenie pakietu wyborczego na adres podany we wniosku lub pozostawienie pakietu do osobistego odbioru w Urzędzie Gminy Bielice w zależności od woli wyborcy


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017r., poz. 15 z późn. zm.)


Tryb odwoławczy

Brak


Dodatkowe informacje, uwagi

Zamiar głosowania korespondencyjnego zgłasza się ustnie (do protokołu), pisemnie, telefaksem lub pocztą elektroniczną do 15 dnia przed dniem wyborów. We wniosku wyborca może zaznaczyć konieczność dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. Wniosek złożony po terminie lub niekompletny i nieuzupełniony w terminie, a także wniosek złożony przez wyborcę, który wystąpił z wnioskiem o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania lub otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania pozostawia się bez rozpoznania. Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta za wyjątkiem wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia organu orzekającego o stopniu niepełnosprawności). Głosować korespondencyjnie nie można w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach, w domach studenckich oraz na polskich statkach morskich. W wyborach Prezydenta RP oraz wyborach wójta zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania.