Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bielice

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów dla właściciela nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawcą jest właściciel nieruchomości  lub 
 2. Tytuł prawny władania nieruchomością
 • w przypadku składania wniosku przez posiadacza nieruchomości, zgodę właściciela nieruchomości
 • w przypadku gdy nieruchomość jest współwłasnością, zgodę wszystkich współwłaścicieli
 • Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 (spółdzielnia mieszkaniowa)
 • Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 (zarząd wspólnoty mieszkaniowej)

Komórka organizacyjna

Podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, Pok. Nr 11, Tel. 91 5644 235 w.21, ochronasrodowiska@bielice.com.pl


Opłaty

W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, opłata skarbowa za pełnomocnictwo- 17,00 zł


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni


Podstawa prawna

Art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późniejszymi zmianami); ustawa z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody Dz.U. z 2017 r., poz. 1074; ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r.(Dz.U. t.j. z 2017r., poz.1257)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Bielice ). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni.