Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bielice

Uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, ochronę przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części  lub 
 2. Załączniki:
  * dokument potwierdzający gotowość odbioru odpadów przez zakład prowadzący działalność w zakresie wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów*
  * informacja o miejscu i stosowanej technologii wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów oraz udokumentowanie prawa do terenu, na którym prowadzona ma być działalność*

Komórka organizacyjna

Podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, Pok. Nr 11, Tel. 91 5644 235 w.21, ochronasrodowiska@bielice.com.pl


Opłaty

Opłata skarbowa:
za wniosek - 5,00 zł.
za każdy załącznik - 0,50 zł.
za wydanie decyzji:

 • - 100,00 zł- odbieranie odpadów komunalnych
 • -   76,00 zł - ochrona przed bezdomnymi zwierzętami
 • -   76,00 zł - prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt
 • -   76,00 zł - prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.


Podstawa prawna

Art. 7 ust. 6, art. 9 ust. 1, ust. 1 a, ust. 1 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020, 1250, 1920) ; ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r (Dz. U. z 2016 poz. 1987, 1954; Dz.U. 2017 r. poz. 785, 1566.); ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego** za pośrednictwem organu, który wydał decyzję . Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
**Opłata skarbowa:
za odwołanie - 5,00 zł.
za każdy załącznik - 0,50 zł.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni.