Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bielice

Rozgraniczenie nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości 
 2. Załączniki:
  • dokument potwierdzający własność nieruchomości,
  • kserokopia mapy ewidencyjnej z uwidocznieniem nieruchomości, będących przedmiotem rozgraniczenia.

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki wodnej i leśnej i rolnictwa


Opłaty

W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.
Termin zakończenia rozgraniczenia uzależniony jest od prac geodety oraz stopnia trudności jakie mogą wystąpić w trakcie ustalania granicy.  Zakończenie rozgraniczenia - 6 miesięcy.


Podstawa prawna

Podstawa prawna: Rozdział VI ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późniejszymi zmianami).


Tryb odwoławczy

Decyzja jest ostateczna, jeżeli  strony przyjmują ustalone granice w trybie rozgraniczenia.
Strona niezadowolona z decyzji może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, przekazania sprawy sądowi.


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Po złożeniu wniosku Urząd Gminy Bielice wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, na postanowienie to nie służy stronom zażalenie.
 2. Czynności ustalenia granic przebiegu na gruncie wykonuje upoważniony geodeta na koszt wnioskodawcy.
 3. Z czynności ustalenia przebiegu granic  geodeta uprawniony sporządza protokół graniczny który z kompletem dokumentów przedkłada Wójtowi  do zatwierdzenia.

Wydanie decyzji zatwierdzającej ustalone granice w trybie postępowania rozgraniczającego.