Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bielice

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć na terenie gminy Bielice

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć na terenie gminy Bielice 


Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko ds. obsługi biura Rady Gminy, działalności gospodarczej, archiwum, zdrowia / pokój Nr 14/.


Opłaty

1. Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:
• 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
• 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
• 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

2. Opłaty za korzystanie z zezwolenia w latach kolejnych są wnoszone na podstawie pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
• 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnoszą w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
• 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnoszą w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
• 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - wnoszą w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim – „Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych” .
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości wymienionych w punkcie 2, wnoszą opłatę określoną w punkcie 1.

Wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.


Podstawa prawna

Art. 181 ust. 4 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Bielice. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Odbiór zezwolenia na organizację przyjęć osobiście z dowodem osobistym, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty po uprzednim dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na organizację przyjęć.