Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bielice

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Bielice

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Bielice 
2. Załączniki (oryginały dokumentów do wglądu):
• kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
• kopia pisemnej zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
• kopia decyzji właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt  2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).


Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko ds. obsługi biura Rady Gminy, działalności gospodarczej, archiwum, zdrowia / pokój Nr 14 /.


Opłaty

1. Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:
• 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
• 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
• 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

2. Opłaty za korzystanie z zezwolenia w latach kolejnych są wnoszone na podstawie pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
• 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – wnoszą w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
• 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnoszą w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
• 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - wnoszą w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim -„Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych”
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości wymienionych w punkcie 2, wnoszą opłatę określoną w punkcie 1.

Wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.


Podstawa prawna

Art. 181 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).


Tryb odwoławczy

1. Zażalenie na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Bielice). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
2. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Bielice. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Odbiór zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych osobiście z dowodem osobistym, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty po uprzednim dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
3. Zgoda na sprzedaż napojów alkoholowych – zgodnie z art. 18 ust. 6 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w przypadku lokalizacji punktu sprzedaży w budynku wielorodzinnym mieszkalnym wymagane jest do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych załączenie pisemnej zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku. Udzielenie powyższej zgody zgodnie z obowiązującą linią orzecznictwa sądów administracyjnych jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu. W związku z powyższym w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w których funkcjonują Wspólnoty Mieszkaniowe do wydania zgody na sprzedaż napojów alkoholowych potrzebna jest zgodnie z art. 22 ust 2 ustawy z dnia 24 czerwca1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.) - uchwała właścicieli lokali (Wspólnoty Mieszkaniowej). Zgoda wyrażona prze inny podmiot wskazany z art. 18 ust. 6 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. użytkownika, zarządcę lub administratora budynku powinna zawierać informację o uchwale, będącą podstawą zgody.